Hem | Nyheter | Om oss | Ledning | Tempel | Förgårdar | Tidning | Kontakt

1. Vad är en Orden?
2. Vår grundval
3. Vår grundlag
4. Våra allmänna lagar
5. Gradsystem
6. Organisation
7. Klädsel
8. Att bli medlem
9. Intresseanmälan

 

En Orden är ursprungligen beteckningen för en sammanslutning av personer med ett gemensamt intresse som för ett bestämt, religiöst, etiskt eller världsligt syfte, underkastar sig vissa regler och plikter. Skillnaden gentemot den öppna föreningen är, att en Ordens möten regleras av ritualer och symboler, vars syfte är att undervisa medlemmarna om höga ideal.

De äldsta kända ordenslika samfunden finner vi i samband med kung Salomos tempelbygge i kretsarna kring Pythagoras, det s. k. Pythagoreiska förbundet, samt de i Döda Havsrullarna nämnda esséerna. Bibeln talar vidare om Kainiterna (eller Keniterna) och rekabiterna. Under medeltiden uppkom både världsliga och andliga ordnar, främst i samband med korstågen. Ofta som en reaktion mot kyrkans förvärldsligande och makt.

De mest kända är Johanniterorden, Tyska Orden (en gren av Johanniterna) samt Tempelherreorden. Senare på 1600- och 1700-talen uppstod ordensliv och ordensideologier inom de dåvarande frihets- och humanitetssträvandena. Dessa ordnar fick sin inriktning mot idéella, kulturella och personlighetsfostrande syften. Frimureriet och Odd Fellow, som har sitt ursprung i skråväsenden och hantverksgillen, har liksom Tempel Byggare Orden i hög grad denna inriktning.

Tempel Byggare Orden är en kvinnlig del av Tempel Riddare Orden och vi länkar oss till dess historia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Grundvalen är ett antal punkter som beskriver hur vi vill bedriva vår verksamhet.

1. Tempel Byggare Ordens grund bygger på att sammanföra kvinnor med etiska och
sociala intressen till ett systerskap, byggt på kärlek och trofasthet.

2. Orden kräver att varje medlem, i sitt förhållande till andra ordensmedlemmar, visar ett
sant systerskap och förverkligar detta i det allmänna livet.

3. Orden bestämmer de former och medel, som bäst fyller Ordens syften.

4. Ordens regler kräver att endast kvinnor upptagas som medlemmar.

5. Ordens medlemskap är av sådan karaktär som kräver mognad och intresse för ideellt
arbete.

6. Orden kräver, att dess medlemmar avhålla sig från berusande medel samt dessutom
arbeta för ett drogfritt samhälle.

7. Orden lämnar varje medlem full frihet i religiösa och politiska spörsmål, men en Tempel
Byggares plikt är att följa sitt samvetes röst och låta sig vägledas av kärleken till Gud
och sina medmänniskor.

8. Orden ser i varje medlem människan och fäster icke avseende vid börd, rikedom eller
andra världsliga ting.

9. Orden ger sina medlemmar stöd och hjälp, då så behövs.

10. Orden kräver, att dess medlemmar följer Ordens lagar och de anvisningar Orden ger och
deltager i Ordens sammankomster.

11. Ordens löften är grunden för ett medlemskap i Tempel Byggare Orden som bör vara
livslångt. Medlemskapet syftar till ett fast systerskap med ansvar för eget levnadssätt i
kärleksfull samlevnad med medmänniskor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vår grundlag innehåller fem lagar som ligger till grund för hur restrande lagar och regler för verksamheten ska utformas. Du kan läsa dem som PDF här.

TBO_grundlag.pdf (svenska)
TBO_grundlov.pdf (norsk)

 

 

 
 

Våra allmänna lagar är ett styrdokument som på detaljnivå beskriver hur Ordens verksamhet skall bedrivas. Du kan läsa dem som PDF här.

TBO_lag.pdf

 

 

 

 


 

Tempel Byggare Orden är uppbyggd i ett gradsystem där varje grad ger en en fördjupad inblick i Ordens ideologi och budskap. Varje grads särart och budskap förbehålles de medlemmar som innehar graden, så att varje gradmöte blir till en unik högtid och en givande upplevelse. Det är detta som är anledningen till tysthetslöftet. Dessutom innebär vandringen genom graderna nya insikter och förklaringar till de lägre gradernas innehåll, vilket ger ytterligare en dimension åt de olika budskapen.

Gradernas Namn

1. Förgårds Grad (FG)
2. Sanningens Grad (SG)
3. Kärlekens Grad (KG)
4. Renhetens Grad (RG)
5. Trohetens Grad (TG)

Graderna erhålles efter vissa tidsintervall och efter det intresse som medlemmen visar.
Varje grad har egna dekorationer som alltid bäres vid sammanträdena.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Tempel Byggare Orden för Sverige och Norge och startade sin verksamhet i Stockholm 2004

Stor Templet är Ordens Högsta beslutande församling för alla Tempel och Förgårdar inom dess verksamhetsområde och skall utöva sin verksamhet i överenstämmelse med de principer som anges i Ordens Lagar.

Mellan General Konventen, som hålls vart tredje år under juli eller augusti månad, leds verksamheten av Stor Mästare Rådet för Sverige och Norge.

Templen utgör den grund som hela Orden vilar på. I Templen skall kvinnor som valt en personlig livsstil utan bruk av berusande medel, har intresse för ideell verksamhet och en önskan att arbeta för höga etiska mål, invigas. Varje Tempel leds av en Mästare med ett Mästare Råd som ansvarar för att verksamheten följer Ordens lagar, seder och bruk.

Alla Tempel har under sig en eller flera Förgårdar som har egen styrelse och möten. Förgården har till uppgift att arbeta i Ordens anda och inviga nya Systrar och förbereda dem för inträde i Tempel Byggare Orden som fullvärdiga medlemmar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Klädsel i Förgård: Svart eller mörkblå kavaj och längre kjol eller långbyxor, vit blus samt svarta stumpor och skor.

Klädsel i Tempel: Svart eller blå kavaj och vadlång kjol, vit blus samt svarta stumpor och skor.

Högtidsklädsel: Vadlång svart klänning eller kjol, lång eller ¾ lång ärm på klänning eller överdel, svarta strumpor och skor.

 

 

 
 

Till medlem i Förgård kan lämpliga och intresserade kvinnor över 18 år föreslås.
Endast kvinnor över 19 års ålder, och som anses kunna fylla de krav som angivas i Grundlagen,
kan föreslås till inträde i Tempel.
Efter en tids medlemskap, med visat intresse och aktivt deltagande i Förgård, kan Syster
föreslås till inträde i Tempel.

 

 

 

 


 

Intresseanmälan kan göras direkt till den Förgård som ligger närmast. Alternativt skickas en förfrågan till info@tempelbyggareorden.org